svelan.se        krisinstitutet.se        gallerisvelan.se        drömwebben.se        snackaomkaos.se        marialangen.se        sverresverredal.se

december 12th, 2012 Comments off

Categories: Drömwebben Taggar:

Drömwebben firar fem år

augusti 21st, 2012 Comments off

I år fyller boken om Drömwebben 2.0 fem år och det är med spänning vi följer organisationers utveckling av den. Nu finns de tekniska möjligheterna på plats för att varje organisation har möjlighet att utveckla just sina digitala kanaler i linje med verksamhetens krav och användarnas behov.

Genom att komplettera de egna webbplatserna med en närvaro i sociala medier kan alla organisationer nå den vision som – redan 2007 – arbetades fram av ett antal kunniga medarbetare i näringslivet och i den offentliga verksamheten.

Drömwebben är visionen om en gränsöverskridande, kostnadseffektiv och användbar webbplats. Här finns information, funktioner och tjänster som underlättar tillvaron, både på jobbet och privat. Det är en plats där människor kommunicerar, delar kunskap, skapar relationer och löser uppgifter. Här möts medarbetare, kunder och meborgare oberoende av tid, avtstånd och tekniska lösningar.

Categories: Drömwebben Taggar:

Kriskommunikationen eftersatt i digitala medier

januari 11th, 2012 Comments off

I den senaste boken Drömwebben 2.0 berättade vi om hur 20 svenska företag satsade på att utveckla sina externa webbplatser och intranät för att möta olika målgruppers krav och behov. Gemensamt för organisationerna var en strävan efter ändamålsenliga, kostnadseffektiva och användbara digitala medier till stöd för verksamhet, affärer och kommunikation. Vi har följt ett antal förändringsarbeten under åren och kan konstatera att många har lyckats väl i sina egna webbsatsningar, även om inte alla har hunnit riktigt lika långt som de trodde.
Kriskommunikation är dock ett område som vi ser är eftersatt. Många upplever att kriskommunikation via digitala medier är svårt. Det är långt ifrån självklart vem som får skriva vad var, hur de traditionella kanalerna ska integreras med de digitala och hur de sociala medierna bäst kan användas i direkt kommunikation med kunder och allmänhet. Det som sägs ska dessutom gå hand i hand med den operativa krishanteringen – som oftast leds av någon annan del av verksamheten – och budskapen ska stämma överens med affärs- och verksamhetsidéer. Inte sällan går åsikterna isär om vem som bestämmer och hur man bör förbereda sig, hantera och dra lärdom av en krissituation.
Under våren kommer vi att hjälpa våra kunder att förbättra sin kriskommunikation i digitala medier. I förberedelsearbetet ingår inte bara att finslipa strategier, planer och checklistor utan även att öka kunskapen på området med hjälp av kortare kurser, krisövningar och workshops. 
Vill du/ni också ha stöd i ert kriskommunikationsarbete, hör av dig till Maria Langen eller Sverre Sverredal på Svenska Institutet för Kriskommunikation.

Categories: Drömwebben Taggar:

Håller din webbplats för en kris?

juni 20th, 2011 Comments off

Visionerna om drömwebben har delvis mötts av de företag och organisationer som medverkade i boken, medan andra har styrt om sina webbsatsningar mot nya mål. Och det är rätt – både och… För att lyckas med sin digitala närvaro krävs en tydlig vision och strategi, men också en lyhördhet för att kunna möta nya behov och förväntingar hos målgrupperna.

Kom också ihåg kapitlen om sociala medier och kriskommunikation. De ska inte bara finnas tillgängliga i någon pärm, de ska sitta i ryggraden hos ledningsgrupper, verksamhets- och webbansvariga! Då blir det inte bara lättare att hantera vardagens arbete, utan er organisation kan också klara den ökade press som svåra situationer medför. Det är värt att tänka efter, innan något oönskat eller oväntat händer…

Är du osäker på om er webbplats håller för en kris? Svenska Institutet för Kriskommunikation hjälper dig att kolla… Läs mer i kriswebbstempen!

Categories: Drömwebben Taggar:

Glad Påsk!

april 21st, 2011 Comments off

Hälsar Drömwebbengänget

Categories: Drömwebben Taggar:

Håller din webbplats måttet?

mars 31st, 2011 Comments off

Ta tempen på din webbplats och digitala kommunikation 2011! Boka innan den 31 maj, 2011, och du får webbtempen till 2010 års pris!

Categories: Drömwebben Taggar:

Ny kostnadsfri vägledning för myndigheter och företag som vill ut på Facebook, Twitter och andra sociala medier

september 16th, 2010 Comments off

Datainspektionen har tagit fram ett informationsblad som klargör vilka krav personuppgiftslagen ställer på företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer när de använder olika typer av sociala medier som kommunikationskanal.

Läs mer på Datainspektionens webbplats

Categories: Drömwebben Taggar:

Drömwebben för med sig dialog, interaktivitet och delaktighet

juli 24th, 2010 Comments off

I mitt arbete som kommunikations- och webbstrateg får jag många frågor kring var våra webbplatser är på väg i framtiden. Den generella trenden vi ser är ett ökat fokus på:

  • dialog – på egna webbplatser, intranät och virtuella mötesrum, men även på externa bloggar, mikrobloggar och forum (som t.ex. facebook, linkedin)
  • delaktighet – fler ”sändare” av budskap, även användare blir sändare (då budskapskontrollen minskar ökar behovet av en effektiv kommunikation, både via webben och i andra kanaler)
  • interaktivitet – företagens och organisationernas webbplatser och intranät fungerar allt mer som ändamålsenliga verktyg för användarna, nyttan för användarna, affärerna och verksamheterna är i fokus

Kontakta oss om du vill veta mer om trenderna och få stöd i din egen webbutveckling!

Categories: Drömwebben Taggar:

Det lyser igenom

maj 14th, 2010 Comments off

Har ni en tydlig strategi för digitala medier? Har ni organiserat er verksamhet, kommunikation och IT  på ett effektivt sätt bakom kulisserna? Det är bra, för vi ser allt tydligare att de företag och organisationer som lyckas med det också har kommit längre i sina webbsatsningar. Utan effektiva arbetssätt, strukturerade samarbetsformer och tydliga beslutsprocesser blir det ingen drömwebb. Det räcker sällan med en fin yta. Användarna ser igenom den…

Categories: Drömwebben Taggar:

Webben – en viktig kanal för kriskommunikation

mars 30th, 2010 Comments off

I krissituationer måste webben bara ”funka”. Då ska krisgrupper redan ha kommunikationssystemet klart för sig, för att sedan kunna kommunicera och improvisera inom vissa givna ramar. Här är några frågor som är bra att ha svar på innan krisen uppstår:

  • Hur ser företagets/organisationens övergripande kriskommunikationsplan ut? Vilken roll har ”webben”?
  • Vem/vilka har mandat att ta beslut om vilket krismeddelande som ska kommuniceras, i vilka kanaler?
  • Vem får – och kan – publicera ett krismeddelanden på interna och externa webbplatser och hur ska kommunikationen i sociala medier hanteras?
  • Behövs jourberedskap?
  • Vad gör man om webben ”ligger nere”?

Kontakta Sverredal & Langen nu om du vill ha hjälp att jobba fram en fungerande kriswebb, som fungerar som en integrerad del av den totala kriskommunikationen!

Categories: Drömwebben Taggar: